Privacyverklaring

Als ProActive Automotive hechten wij veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy en aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Ook streven wij er maximaal naar de basis te leggen en behouden voor een vertrouwelijke en professionele zakelijke relatie met onze klanten en potentiële klanten. Daarom verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en gebruiken deze voor specifieke doeleinden die overeenstemmen met de door u gegeven toestemming en volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingshandelingen?
De directie van ProActive Automotive (KvK-nummer 27291412) is eindverantwoordelijk voor al de door u verstrekte gegevens die worden opgeslagen en verwerkt. Zij is rechtstreeks bereikbaar via info@proactiveautomotive.nl. Iedereen binnen ProActive Automotive is persoonlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van onze relaties.Binnen ProActive Automotive wordt continue gewerkt aan privacy awareness van medewerkers door het geven van voorlichting en informatie over regelgeving en gewenst gedrag hieromtrent.

Wanneer verzamelt en verwerkt ProActive Automotive uw gegevens?

 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, als u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, of als u vragen of klachten heeft.
 • Wanneer er sprake is van een samenwerking als gevolg van een opdrachtvertrekking.
 • Als u informatie of een gesprek aanvraagt met betrekking tot onze producten en diensten.
 • Als u op direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld door middel van een informatieaanvraag of een aanmelding voor een gerichte activiteit.

Welke persoonsgegevens kunnen over u worden verzameld?

 • Door middel van het contactformulier kunt u contact opnemen met onze organisatie. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer hebben wij nodig om contact op te nemen. Belt u liever voor bijvoorbeeld een vraag of klacht, dan noteren wij indien nodig de zojuist genoemde gegevens, dan wel raadplegen wij ons bestand.
 • Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot geboortedatum, achtergrond, opleiding, werkervaringen, huidige en gewenste beroeps- en werksituatie.
 • Informatie die u hebt verstrekt namens uw organisatie over relevante contactpersonen die het goed uitvoeren van een opdracht mogelijk kunnen maken. Hier kan worden gedacht aan cont(r)actgegevens voor facturatie, persoonlijke e-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers en overige aanvullende informatievoorziening passend binnen de overeengekomen samenwerking.

Wat is het doel van de gegevensverwerking?
De gegevens die worden verzameld binnen de context van het aangaan van een overeenkomst of samenwerking, worden omwille van onderstaande doeleinden verwerkt:

 • Het goed (op maat) kunnen uitvoeren van de met u overeengekomen opdracht
 • Het kunnen voorzien van informatie op maat afgestemd op de klantbehoefte
 • Het verwerken van een aanmelding voor een specifieke training en of het daaraan gekoppelde af te leggen examen.
 • Het kunnen naleven van de contractuele verplichtingen in het kader van de overeengekomen samenwerking.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 • Voor het afleggen van examens die worden uitgevoerd door derden, leveren wij uitsluitend de hiervoor benodigde gegevens aan bij het betreffende exameninstituut.
 • Indien u afzonderlijk uw toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw persoonsgegevens, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten en of nader overeen te komen derden.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Wij zetten diverse beveiligingsmaatregelen in, overeenkomstig de huidige stand van de techniek, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens maximaal te beschermen.
ProActive Automotive neemt alle adequate, passende technisch en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de aard van de persoonsgegevens die ProActive Automotive verwerkt. Zo worden persoonlijke inlogcodes gebruikt voor toegang tot uw gegevens, diverse beschermingssystemen ingezet zoals firewall tegen virussen en hackers en worden de gegevens opgeslagen in een veilige permanent bewaakte cloudopslag. Tevens worden alle software updates uitgevoerd naar de laatste stand van de techniek.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ProActive Automotive.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
In overeenstemming met AVG-regelgeving, bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is voor de betreffende doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken.
Om te voldoen aan de samenwerkingsverplichtingen, kunnen uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de samenwerking voortduurt en gedurende maximaal 10 jaar daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen nadien te kunnen beantwoorden. Deze termijn wordt ook gehanteerd om opvolging te kunnen geven, in welke vorm dan ook, aan een eerdere totstandkoming van een relatie en of uitgevoerde opdracht.

Gebruik van cookies
Op onze website worden twee soorten cookies geplaats. Functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. De analytische cookies gebruiken we om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. De cookies die we hiervoor gebruiken zijn van Google Analytics, omdat we geen persoonsgegevens verwerken hebbben we hier geen toestemming voor nodig, binnen Analytics hebben we namelijk de volgende maatregelen getroffen:

 • We delen de statistieken niet met Google en/of met partners
 • We anonimiseren het IP-adres zodat deze niet te zijn herleiden naar een natuurlijk persoon
 • We hebben het bijhouden van USER-ID's uitgeschakeld 
 • De gegevens worden via een versteutelde SSL-verbinding uitgewisseld 
 • We hebben de advertentiefuncties en het bijhouden van segmenten uitgeschakeld

Uw rechten: informatie, inzage, wijzigen, verwijdering en bezwaar
Op ieder moment kunt u ons verzoeken u te informeren welke persoonsgebonden gegevens wij van u in ons bezit hebben en met welke doel.
Op uw verzoek kunnen wij ook deze gegevens wijzigen of aanvullen. Wij treffen maatregelen om voortdurend uw gegevens actueel te houden. Ook kunt u uw gegevens of geheel of gedeeltelijk laten verwijderen of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zolang dit past binnen de AVG-regelgeving. Hiertoe kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website. Dit verzoek komt rechtstreeks terecht bij de directie van ProActive Automotive die dit verzoek binnen 30 dagen verwerkt.

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten
ProActive Automotive neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteiten.

Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog verdere vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door ProActive Automotive, dan kunt u deze stellen door middel van het contactformulier, dan wel door ons telefonisch te benaderen.

 

(Versie 1. 24-5-18)